rozvojms

Název projektu: „Mateřská škola Stará Huť“
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009886

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 1. Oficiální název 

Obec Stará Huť

 2. Důvod a způsob založení

Obec Stará Huť jako základní územně samosprávný celek je založenana základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorových, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

 3. Organizační struktura

http://www.starahut.eu/index.php/samosprava

Příspěvkové organizace zřizované obcí:

 • Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram
 • Místní kulturní středisko, Stará Huť

 4. Kontaktní spojení - 

Adresa poštovní a úřadovny pro osobní návštěvu

Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť

tel: + 318 522 269

http://www.starahut.eu/index.php/zakladni-informace

 5. Případné platby můžete poukázat

ČS a.s. 0524103369/0800

Platby v hotovosti lze uhradit v pokladně obecního úřadu.

 6. IČO

00243329

 7. DIČ

CZ00243329

 8. Dokumenty

  9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu, za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce, nebo do datové schránky obce - kontakty viz bod 4.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce, nebo do datové schránky obce kontakty viz bod 4.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnou informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

 • 16 – Odvolání
 1. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
 2. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 3. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
 4. Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinného subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a.

§ 16a – Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

 1. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnosti“) může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výši odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 2. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 3. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 4. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 5. Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, dokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 6. Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
  1. postup povinného subjektu potvrdí,
  2. povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídit, případně předložit žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
  3. usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
 7. Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
  1. výši úhrady nebo odměny potvrdí,
  2. výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
  3. povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.
 8. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
 9. Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Při rozhodnutí vydanému podle odstavů 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty posledního správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
 10. Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

  -   12. Formuláře

Formuláře elektronické podatelny

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Nejdůležitější předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení v nich, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce odkaz http://www.starahut.eu/index.php/vyhlasky

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy

Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Kde v tomto texu dokumentu použita zkratka „InfZ“, je jí myšlen zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

ZUJ: 541338
ID obce: 15375
Statut: Obec
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 826 ha
Počet obyvatel k 1.1.2017: 1348
   
Průměrný věk: 40,8
Pošta: Ano
Škola: Ano
Zdravotnické zařízení: Ne
Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ano
Vodovod: Ano
Plynofikace: Ano
 

Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Potřebujete pomoc?

Záchranný kruh - logo

 Linka bezpečí - logo


Počasí


TOPlist