Základní škola

P1040425Vznik školy ve Staré Huti je úzce spjat se vznikem této obce. Mládež nejdříve docházela dlouhá léta do školy v Dobříši. Teprve po roce 1889, kdy byla zákonnou normou povolena maximální vzdálenost 5 km od místa bydliště žáků ke škole, byla Ve Staré Huti povolena výstavba školy pro děti zaměstnanců továrny. A tak se v polovině roku 1896 se stavbou započalo. V srpnu 1897 pak byla provedena kolaudace a v září 1897 škola slavnostně vysvěcena. Prvním řídícím učitelem se stal Ladislav Malý. Škola znamenala pro Starou Huť ohromný přínos nejen ve vzdělání a výchově dětí, ale v celkové osvětě občanů.

Mnohé velké městské školy v současné době za svou velkou přednost považují to, že mohou nejmladším dětem z 1. – 5. ročníku nabídnout jinou budovu než tu, ve které se vzdělávají děti z druhého stupně. Kladou důraz na rodinnější prostředí těchto školiček a na to, že je tak jejich dětem usnadněn přechod z mateřské školy do školy základní.

My tyto podmínky nabízíme dětem stále. Komorní prostředí napomáhá u dětí rozvíjet kamarádství, toleranci, znemožňuje anonymitu. Osobnější prostředí nerozvíjí sociálně patologické jevy, které se vyskytují na velkých školách. Škola je v současné době trojtřídní s pěti postupnými ročníky. Obavy rodičů, že děti jsou vyučovány ve spojených třídách jsou zcela zbytečné, protože hlavní předměty tj. ČJ, Mat a Aj jsou vyučovány samostatně. Ročníky jsou spojené pouze na výchovné předměty (TV, HV, VV, Prvouka a Pč).

Škola je umístěná v klidném prostředí uprostřed vsi, obklopená zelení. Její prostředí je velmi útulné, menší počet dětí ve třídách ( v průměru 12 ) zajišťuje všem individuální péči. Pedagogové školy se snaží zajistit dětem netradiční způsoby výuky mj. i formou výuky na počítačích, projektové dny, výlety, exkurze. Škola disponuje moderně vybavenou počítačovou učebnou a od školního roku 2009/2010 máme instalovanou interaktivní tabuli. Součástí školy je i školní družina, která se nachází  ve vedlejší budově. Škola má vlastní tělocvičnu i víceúčelové hřiště.

Děti jsou vzdělávány podle vzdělávacího programu, "Tvořivá škola - ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ ve Staré Huti" č. j. D6/2007

Více na http://zakladni-skola-stara-hut.webnode.cz/

 

Rozpočtový výhled 2018-2020